9è Especialista Universitari en Direcció de Projectes (30 ECTS) 2019-20

Tríptic del 9è curs Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management) 2019-20

Matrícula reduïda fins al 31 d’agost de 2019!

Si formalitzau la matrícula abans de l’1 de setembre de 2019, tendreu un descompte de 200€!

Us podeu matricular en línia al web: MATRÍCULA EN LÍNIA (UIBTalent)

EN QUÈ CONSISTEIX?

Un Projecte és un conjunt d’activitats, planificades, executades i supervisades que, amb recursos finits, té com a objectiu crear un producte, resultat o servei únic. Un projecte pot consistir en desenvolupar un nou sistema d’informació, en construir un nou edifici, en treure un nou producte al mercat, en implantar una determinada tecnologia, en posar en funcionament uns nous estudis, entre moltes d’altres activitats.

El perfil professional capacitat per poder realitzar actuacions en totes les àrees de gestió d’un projecte, s’anomena Director de projectes (Project Manager). Aquesta és un figura que cada vegada és més demandada en el mercat laboral i els seus coneixements són claus en l’èxit d’un projecte.

L’objectiu principal del curs d’Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management) Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus) és millorar les capacitats i les habilitats dels professionals als quals s’adreça, per tal d’ampliar l’horitzó professional dels assistents que els permeti integrar-se en nous projectes i obtenir un reconeixement professional a través de determinades titulacions i acreditacions. Més concretament, el contingut del curs està orientat a:

 • Proporcionar una formació específica i exhaustiva en el camp de la direcció de projectes.
 • Donar a conèixer un dels estàndards més utilitzats a nivell internacional en el camp de la gestió de projectes, el PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute).
 • Capacitar l’alumne per poder superar l’examen que atorga la certificació professional PMP® (Project Management Professional). Acreditar que els alumnes han rebut una formació en gestió de projectes superior a 35 hores, requisit indispensable per poder obtenir l’esmentada titulació. Aquesta certificació professional està cada vegada més demandada i valorada en el mercat laboral, especialment en el sector de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i en el sector de la construcció.

A QUI S’ADREÇA?

El curs està adreçat a qualsevol professional que vulgui adquirir coneixements, competències i habilitats en el camp de la gestió de projectes, independentment del sector laboral en el qual es troba desenvolupant la seva tasca i del tipus d’empresa, ja sigui privada, organisme públic o fundació.

El curs pot ser de l’interès de professionals de qualsevol branca de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura.

Aquest curs vol donar resposta tant a la demanda de reciclatge dels professionals, com a la necessitat d’ampliar els coneixements dels recents titulats en temes de direcció de projectes, ja que tradicionalment, aquests tipus de continguts, no s’han anat impartint a les titulacions universitàries.

DADES ESPECÍFIQUES

 • Direcció del curs: Antònia Mas Pichaco. Doctora en Informàtica. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.
 • Coordinació: Antoni Lluís Mesquida Calafat. Doctor en Informàtica. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.
 • Nombre de places: Mínim: 15 i màxim: 25.
 • Modalitat: Presencial.
 • Durada: 30 ECTS (148 hores presencials).
 • Dates i horaris: Del 16 d’octubre de 2019 al 27 de març de 2020, els dimecres i divendres de 18 a 21 hores i un dissabte al mes de 9:30 a 13:30 hores.
 • Lloc de realització: Dimecres i divendres: Campus Universitari, Palma. Dissabte: Edifici Sa Riera, Palma.
 • Preu i terminis: 2450 euros (2250 euros fins l’1 de setembre de 2019). Possibilitat de pagar en dos terminis: 1450 euros en el moment de formalitzar la matrícula (1250 euros fins l’1 de setembre 2019) i 1000 euros el mes de desembre.
 • Termini de matrícula: Fins al 10 d’octubre de 2019.

ESTRUCTURA

Mòdul 1. La Gestió de Projectes. Conceptes bàsics

 • El concepte de projecte.
 • La direcció/gestió de projectes.
 • La guia del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) del PMI®.
 • Les 10 àrees de coneixement de la guia del PMBOK®.
 • El cicle de vida d’un projecte.
 • Les certificacions professionals.
 • El codi ètic i de conducta professional.

Mòdul 2. La Gestió dels Interessats del Projecte

 • Desenvolupar l’estratègia de gestió dels interessats.
 • Identificar totes les persones i organitzacions relacionades amb el projecte.
 • Gestionar la participació i el compromís dels interessats.
 • Monitoritzar les relacions entre tots els participants.

 Mòdul 3. La Gestió de la Integració del Projecte

 • Elaborar l’acta de constitució del projecte.
 • Desenvolupar el pla per a la direcció del projecte.
 • Dirigir i gestionar l’execució del projecte.
 • Realitzar el seguiment i el control de la feina del projecte.
 • Dur a terme el control integrat de canvis.
 • Fer el tancament de la fase o projecte.

Mòdul 4. La Gestió de l’Abast del Projecte

 • Planificar la gestió de l’abast del projecte
 • Obtenir els requisits del projecte.
 • Definir l’àmbit i l’abast.
 • Crear la EDT (Estructura de Desglossament del Treball).
 • Formalitzar l’acceptació dels productes entregables del projecte.
 • Monitoritzar l’estat de l’abast del projecte i del producte.

 Mòdul 5. La Gestió Temporal del Projecte

 • Elaborar el pla de gestió del temps, del cronograma del projecte.
 • Definir les activitats del projecte.
 • Establir la seqüència d’activitats. Definir les dependències entre les tasques.
 • Estimar la duració de les activitats.
 • Estimar els recursos de les activitats.
 • Elaborar el cronograma del projecte.
 • Controlar el cronograma.
 • Metodologia de la Cadena Crítica, CCPM.

Mòdul 6. Gestió del Recursos Humans del Projecte

 • Planificar la gestió dels recursos humans.
 • Definir les necessitats d’experiència, coneixement i habilitats dels diferents membres.
 • Elaborar el pla de gestió dels recursos humans.
 • Seleccionar i formar l’equip del projecte. Assignar rols i responsabilitats als membres de l’equip.
 • Desenvolupar l’equip del projecte. Proporcionar la formació necessària a l’equip.
 • Gestionar i coordinar l’equip del projecte. Tècniques i eines de gestió d’equips.
 • Factors que intervenen en el treball en equip.
 • Avaluació del rendiment de les persones.

 Mòdul 7. La Gestió de les Comunicacions del Projecte

 • Planificar les comunicacions. Determinar les necessitats d’informació i de comunicació dels participants.
 • Elaborar el pla de gestió de les comunicacions.
 • Distribuir la informació. Posar tota la informació a l’abast dels qui la necessiten.
 • Gestionar les comunicacions per satisfer les expectatives previstes.

Mòdul 8. La Gestió dels costs del Projecte

 • Elaborar el pla de gestió dels costs.
 • Determinar les despeses i les inversions del projecte. Elaborar el pressupost intern del projecte.
 • La gestió financera del projecte.
 • El control dels costs. Anàlisis de la rendibilitat del projecte.
 • EVM (Earned Value Management). Gestió del Valor Guanyat.

Mòdul 9. La Gestió de les Adquisicions del Projecte

 • Planificar la gestió de les adquisicions.
 • La contractació i licitació de productes i/o serveis en el marc del projecte.
 • Preparació de l’oferta. Ofertes públiques i privades. Criteris de selecció.
 • La gestió del contractes. La negociació. La gestió del contracte des de la perspectiva del venedor. La gestió del contracte des de la perspectiva del comprador.
 • Bones pràctiques a la contractació dels serveis d’un Project Manager. Perills legals.
 • Assegurança i responsabilitat professional d’un Project Manager. Aspectes pràctics.
 • El tancament dels contractes.

 Mòdul 10. La Gestió dels Riscs del Projecte

 • Planificar la gestió dels riscs del projecte.
 • Identificar dels riscs del projecte
 • Realitzar l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels riscs.
 • Planificar les respostes als riscs.
 • Realitzar el seguiment i el control dels riscs: monitorització de les incidències.

Mòdul 11. La Gestió de la Qualitat del Projecte

 • Planificar la gestió de la qualitat del projecte. Identificar els requisits de qualitat del projecte, els estàndards de qualitat dels processos i dels productes.
 • Controlar la qualitat del projecte. Monitoritzar i enregistrar els resultats de l’execució del projecte.
 • Assegurar la qualitat del projecte. Auditar els requisits de qualitat.

 Mòdul 12. El Seguiment i el Tancament del Projecte

 • Dirigir i gestionar l’execució del projecte.
 • Monitoritzar i controlar tota la feina del projecte. Realitzar el seguiment del progrés del projecte. Controlar totes les àrees de gestió del projecte.
 • Revisar el progrés del projecte segons el pla. Enregistrar les desviacions. Ajustar el Pla del projecte. Solucionar totes les incidències. Resoldre els problemes.
 • Gestionar els canvis. Realitzar el control integrat de tots els canvis al/del projecte.
 • Elaborar informes de situació, informes de seguiment i informes de rendiment.
 • Realitzar el balanç del projecte. Elaborar l’informe de tancament.
 • Alimentar l’històric de projectes. Revisar els indicadors. Gestionar el coneixement per a futurs projectes.

 Mòdul 13. Eines de Gestió de Projectes

 • Aprendre a configurar un entorn de treball productiu.
 • Eines de treball col·laboratiu.
 • Definir i assignar llistes de tasques i esdeveniments en calendaris compartits.
 • Eines de comunicació i videoconferències.
 • Eines per a la creació de mapes mentals.
 • Eines per a la creació de diagrames jeràrquics.
 • Microsoft Project.

 Mòdul 14. Seminaris i tallers

 • Alineació de la gestió de projectes amb l’estratègia empresarial.
 • Els aspectes legals que ha de conèixer i contemplar un Director de projectes.

 Mòdul 15. Seguiment del projecte individual

PROFESSORAT

 • Barato Arroyo, José Bautista. Director, PMPeople.
 • Barceló Perelló, Joan. IT Architecture & Development Manager a Ávoris – Barceló Viajes.
 • Cabot Pärnänen, Bartomeu. Service Manager. Meliá Hotels International.
 • Díaz Díaz, Antonio. Managing Director. The Last Mile.
 • Fluxà Cabrer, Bartomeu. PMO Manager. Brújula.
 • Gilabert Flor, José María. Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB.
 • Izquierdo Pereira, Jaime. Soci Gerent West Lemorann SL.
 • Mas Pichaco, Antònia. Professora Titular d’Universitat del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB.
 • Mayol Genovart, Bartolomé. Tomeu Vidal Abogados.
 • Melero Ballester, Mila. Educadora i consultora en tècniques de comunicació.
 • Mesquida Calafat, Antoni Lluís. Professor Contractat Doctor del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB.
 • Moret Oliver, David. Technical Director. ICAZAR Proyectos.
 • Servera Salas, Pau. Soci Teocé Consultors.
 • Terrasa Borrego, José Alberto. Chief Product Officer. QuoNext Turismo.
 • Torrens Espinosa, Gema. Psicòloga, formadora i professora associada de la UIB.

AVALUACIÓ

Per poder aprovar el curs i obtenir el títol serà necessària una assistència del 85% de les hores lectives del curs.

La qualificació final del curs s’obtindrà a partir de la valoració obtinguda de:

 • La memòria del treball de fi d’estudis, projecte individual i personal.
 • La presentació i defensa del projecte davant un tribunal.
 • La participació durant les classes, les aportacions personals de cada alumne.

El treball de fi d’estudis consisteix en realitzar durant el curs la gestió d’un projecte particular, aplicant la major part dels conceptes introduïts durant les sessions presencials. Cada professor indicarà les pautes, resultats i productes que han de ser contemplats en el projecte individual de cada alumne. Els resultats i productes a obtenir encomanats són els que seran avaluats pel tribunal durant la presentació i defensa del treball de fi d’estudis realitzat.

Per completar el projecte, l’alumne haurà de fer feina de forma continuada durant tot el curs. Dins les sessions de seguiment del projecte individual del mòdul “Supervisió del cas pràctic”, els alumnes presentaran els resultats parcials assolits fins al moment. En aquestes sessions de seguiment es produirà una interacció constant de cada alumne amb el professor i amb la resta de companys per tal de resoldre els possibles dubtes i aportar suggeriments de millora.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques:

 • CB1 – Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB2 – Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB3 – Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques:

 • CE1 – Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes en tots els àmbits, liderant la posada en marxa i millora continua, i valorant l’impacte econòmic i social.
 • CE2 – Capacitat per comprendre la importància de la negociació, els hàbits de feina efectius i productius, el lideratge i les habilitats de comunicació, tant oral com escrita, en tots els entorns, en diferents àmbits d’actuació i a tots els nivells.

Competències transversals:

 • CT1 – Coneixements bàsics de la Direcció de projectes.
 • CT2 – Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CT3 – Capacitat per analitzar el problema i cercar una solució integrant tots els aspectes a considerar.

TITULACIÓ

“Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management)”. Títol propi de la UIB (30 ECTS)”.

Els alumnes sense titulació universitària obtindran un “Certificat d’Aprofitament del curs de Direcció de Projectes (Project Management)”.

INSCRIPCIÓ

Us podeu matricular en línia al web: MATRÍCULA EN LÍNIA (UIBTalent)

Per formalitzar la matricula haureu de presentar:

 • Una còpia del DNI o passaport (en cas d’alumnes estrangers).
 • Una còpia del títol universitari (o del resguard), en el cas de no ser de la UIB.

Més informació sobre el procés de matrícula al 971259696, a uibtalent@fueib.org o a les oficines de UIBTalent:

 • a l’Edifici Sa Riera (Palma)
 • a l’edifici de les Instal·lacions Esportives del Campus de la UIB (Palma).